Acer ConceptD tên của hệ sinh thái mới gồm các sản phẩm máy tính cho lập trình viên, các nhà thiết kế, nhà sáng tạo và kỹ sư. Giới